OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.thegranaryhotel.com/ (dalej: Strona) jest Wings Hotels Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mennicza 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział VI KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, pod numerem KRS 0000271077, e-mail: granary@granaryhotel.com (dalej: Administrator). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu e-mail.

W związku aktywnością Klienta na Stronie Administratora dane osobowe są gromadzone, zapisywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może uniemożliwić skorzystanie z usług Administratora.

Każde wejście na Stronę jest dodatkowo protokołowane poprzez zapis aktualnie używanego adresu IP Klienta, daty i godziny, typu przeglądarki i systemu operacyjnego komputera, jak też przeglądanych stron internetowych. Powyższe nie umożliwia jednak pozyskiwania danych osobowych Klienta, gdyż nie pozwala na jego identyfikację.

Dane Klienta są przetwarzane tylko do tego celu, dla którego zostały udostępnione (np. dokonanie rezerwacji, odpowiedź na pytania, wysyłka newslettera).

Dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1  lit. a RODO), w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z istnieniem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub z uwagi na istniejący uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym może być prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub dochodzenie roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu prowadzenia i realizacji procesów związanych z przetwarzaniem danych Administrator może korzystać z usług podmiotów trzecich i podmiotom tym przekazywać dane osobowe (powierzenie przetwarzania). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania.

Dane osobowe, które zostaną przekazane Administratorowi za pośrednictwem Strony, przechowywane są tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały przekazane, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów, które nakładają na Administratora obowiązek określonego przechowywania danych. W przypadku ustania celu przetwarzania danych osobowych, zostają one usunięte lub zanonimizowane.

Klient ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które jego dotyczą (dostęp do danych) oraz żądania ich sprostowania. Klient ma również prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie odpowiednich przepisów RODO. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany wyżej. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeżeli Strona odsyła – również poprzez link – do stron internetowych osób trzecich, Administrator nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych na tych stronach internetowych. Ponieważ Administrator nie ma wpływu na przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony danych przez osoby trzecie, zaleca się każdorazowo sprawdzanie prezentowanych tam deklaracji o ochronie danych osobowych.